Utstyr For Vann Og Avløpsteknikk

Home » Inspeksjonsutstyr » Stakekamera

can3D© NG

Opprett, redigere, arkiver, del og samarbeid can3D prosjektene dine – alt i en sky.

Can3D© NG rapporteringsprogramvaren er tilrettelagt for rørinspeksjon. Programvaren samler og struk- turerer både manuelle registreringer i tillegg til automatisk datainnsamling fra integrerte sensorer. can3D© NG er basert på skylagring. Skylagring sikrer brukere tilgang til alle prosjekter til enhver tid. Programmet er Windowsbasert ,og lagrer .mp4 videoformat og .jpg bilder. Etter endt inspeksjon vil can3D© NG kunne presentere 3D ledningsnett implementert i et kart, oppgi X, Y og Z koordinater, PDF rapporter og video.

 

 • All aktivitet skjer i skyen.
 • Fleksibel programvare.
 • Opprette ulike brukergrupper.
 • Invitere eksterne aktører inn i aktivt prosjekt.
 • Import av kart.
 • Reprodusere faktisk ledningsgeometri.
 • Funn basert på Norsk Vann rapport 234 2018.
 • 3D presentasjon av ledningsnett.
 • Automatisk rapportering.
 • Sende rapport til kunde umiddelbart etter endt inspeksjon.
 • Import fra og eksport til Gemini VA.
 • Automatisk arkivering av prosjekter.

STANDARDISERT RAPPORTERING
can3D© NG oppfyller krav gitt i Norsk Vann rapporten 234 2018 og Stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag. Med nyskapende funksjoner og moderne plattform, støttes operatøren gjennom hele inspeksjonen. Et prosjekt har en fast struktur hvor man kan opprette flere inspeksjonsområder for hvert prosjekt. Et inspeksjonsom- råde kan inkludere mange ledninger satt i system linket til et kart. Dette gjelder både for stakekamera og traktorløsning.

GPS & LASER
proTab styrepanel har integrert GPS som viser hvor i Open- StreetMap enheten er lokalisert, kamera for å ta bilder av området man inspiserer i, og en laser for måling av bl.a. dybde av kum. Profi NG basisenhet har integrert en ret- ningsssensor, meterteller på det ene bakhjulet og en styrbar lasermodul.

SAMLENDE
Man kan samle flere prosjekt i en mappe og behandle dissesom ett prosjekt.

SAMARBEID
I can3D© NG kan man opprette brukerprofiler, grupper og invitere eksterne aktører inn i et aktivt prosjekt.

X, Y, Z KOORDINATER
På gunn av en ny standard er det nå krav om stedsangivelse som også inkluderer dybde. can3D ivaretar dette kravet når OpenStreetMap er aktivert. Alle ledninger som opprettes er i forhold til høyde over havet. Det betyr at man må etablere et referansepunkt i prosjektet. Dette gjøres ved at man ent- en legger til et omriss av et hus og definerer kotehøyden på grunnflaten, eller at man legger til en avløpsenhet med en gitt kotehøyde. Dette gir grunnlag for eksport av fil som inkluderer 3D koordinater.

 FALLRAPPORT
For hver gang man registrerer en endring av geometrien, vil fall måles og registreres automatisk. Grafen som eksport- eres vil da vise rette linjer mellom hver registrering, og man får oppgitt 2D eller 3D koordinater i disse punktene. Man kan også velge kontinuerlig fallmåling, som betyr at sys- temet logger enhver bevegelse kamerahodet gjør. 2D og 3D koordinater for hele ledningen til være tilgjengelig.

 BÆREKRAFT
Kummert produkter er av høy kvalitet med mulighet for om- bruk og reparasjon.

Om å ta vare på verdier

Det er store verdier som ligger nedgravd i form av samfunnskritisk infrastruktur. Gjennom mange år er rørledningsnett lagt ned i bakken med sikte på å bringe rent forbruksvann til husstander og bedrifter, og å lede avløpsvann og kloakk fra forbruker og til- bake til behandlingsanlegg, for å unngå forurensing av miljø og drikkevannskilder.

 

Vann og avløpsnettet i Norge er fremdeles i dårlig for- fatning mange steder. I henhold til flere tidligere rap- porter, blant annet fra Norsk Vann kreves det umid- delbar innsats for at deler av nettet ikke skal bryte sammen. Ledningsbrudd fører til tap av store verdier og miljøforurensing. Effekten av befolkningsvekst, sentralisering og klimaendringer, gir utfordringer og utløser behov for nye retningslinjer for dimensjon- ering, strukturelle endringer og oppjusteringer.

 

Det er fortsatt kommuner som ikke har oppdatert hov- edplan for avløp og vannmiljø. Med en vedvarende utskiftingstakt som i dag på 0,5% vil avløpsledninger ligge i 200 år før de skiftes ut. Foreldede avløpsnett kan føre til ukontrollerte utslipp, og økende forurens- ingsutslipp til sårbare mottakere. Konsekvensen av manglende fornyelse er høye lekkasjetall, smitte- risiko og flomskader.

 

Dette betyr at skader på ledningsnettet må kunne lokaliseres, og utbedringer kvalitetsikres. Entre- prenører i VA-bransjen er pålagt å følge stand- ardiserte dokumentasjonskrav. Ledninger under gatenivå og bygninger er vanskelig tilgjengelig for ettersyn, og fjernstyrte inspeksjonsinstrumenter er her effektive hjelpemidler.

Inspeksjonssystemer for fremtiden

Med de banebrytende inspeksjonssystemene fra Kummert er du klar for fremtiden. Systemet er utstyrt med en hel pakke med sensorer og måleteknologi som gir mulighet for å kombinere avansert funksjonalitet med utskiftbare kameramoduler, stakek- abler, og traktor. Kummert systemene er meget brukervennlige og can3D© programvaren er på norsk. Etter endt inspeksjon genereres en Viewer med PDF rapporter som inkluderer alle bilder og video med funn. can3D© inspeksjonsprogramvaren støtter flere standarder både innenfor VA og industri.

Profi NG

G basisenhet kan kombineres med alle enkelt- delene levert av Kummert. Med et avtagbart styrepanel som kan kobles enten direkte til basisenheten, eller med en mellomkabel, vil dette gi operatøren tilpasninger og fl- eksibilitet til sine arbeidsforhold. Det er plass til å hekte to stakekabler på enheten samtidig. Hjullås sikrer at enheten holdes i ro under en inspeksjon eller transport. Profi NG kan enten kobles til nettstrøm eller drives av et integrert oppladbart batteri. Basisenheten har integrert meterteller på bakhjulet, ret- ningsgiver i basisenheten, og sensor for sporing av enhet- en på kartet i can3D© NG. I tillegg er det påmontert en styrbar laser for posisjonering av objekter og tegning av rom og hus.

easyTab

er et styrepanel med integrert 12,3” full HD berøringsskjerm og kontrollknapp for PushBuddy, i tillegg til en joystick for kontroll av kamerahodet og styrepanelets integrerte kamera. Tilgang på WLAN tilkoblingsmulighet. Den inkluderer can3D© RECORD programvare som er lisensfri. Etter endt inspeksjon genereres en can3D© Viewer som inkluderer inspeksjonsrapport, video og bilder, som er basert på et eget standard oppsett.

proTab

er et komplett styrepanel med imponerende ytelse. Den har integrert 12,3” full HD berøringsskjerm, og kontrollknapper for både traktor, PushBuddy, laser- funksjon, integrert kamera, og i tillegg til en joystick for styring av inspeksjonskamera. Integrert mobil internettdekning, WLAN tilkobling og GPS. USB-C kontakt. Styluspenn, USB HUB og tilleggsutstyr følger med. Den inkluderer lisensbasert can3D© NG inspeksjonsprogramvare hvor 3D rørstruktur tegnes inn OpenStreetMap, som ivaretar både X, Y og Z koordinater. Resultatet presenteres som en enhetlig, standardisert rapportering, basert på Norsk Vann rapporten i tillegg til en egen industristandard.
Utvalgte egenskaper:

 • Måle dybde av kum ved bruk av laser
 • 3D presentasjon av ledningsnettverk
 • Redigering og lagring av data i skyen
 • Deling av aktive prosjekter med eksterne aktører
 • Prosjektmapper for å samle flere enkeltprosjekter
 • AI tilpasset
 • GPS

Easy HD

er et robust og kompakt batteridrevet ins- peksjonssystem som er godt egnet for både innendørs og utendørs applikasjoner fra DN40 og lengder opp til 50m. Konstruksjonen sørger for god stabilitet med sklisikring og er enkel å bære med seg. Enheten drives av et standard oppladbart batteri som kan byttes ut. Easy HD leveres med 25m fastmontert stakekabel med fast K-28 HD kamerahode, i tillegg til 50m fastmontert stakekabel med utskiftbart K-50 HD kamerahode. Man kan koble til et K-35 HD eller et K-60 HD kamera ved behov. Det fastmonterte styrepanelet har en stor kontrollnapp og et intuitivt brukergrensesnitt som sørger at systemet er bruker- vennlig.

can3D© RECORD

lisensfri programvare er ink- ludert. Rapporteringsprogramvaren er på norsk. Man kan bygge opp egen skadekatalog, opprette prosjekter, og gjen- nomføre enkle og oversiktlige inspeksjoner. Automatisk rap- portgenerering som inkluderer både Viewer med video og bilder i tillegg til PDF. Inspeksjonen lagres på internminnet og kan eksporteres til en USB minnepenn. Enheten er Win- dowsbasert, og filformater for video er .mp4 og .jpg for bilder.

K-60 HD

er et dreie/sving kamerahode tilpasset for rørdimensjon fra DN80, og kan brukes sammen med Easy HD.

Kummert konfigurasjonsmatrise

Easy HD Profi NG + easyTab Profi NG + proTab
KAMERAHODER
K-28 HD m/25m stakekabel v v v
K-35 HD v v v
K-50 HD v v v
K-60 HD v v v
K-70 HD v v
Camflex HD v v
STAKEKABEL
HD-S m/HD-S50i (50m) v v
HD-M m/HD-M50i (50m) v v v
HD-L m/HD-L60i (60m) v v
HD-XL m/HD-XL75i (75m) v v
HD-XL m/HD-XL100i (100m) v v
PushBuddy v v
TRAKTOR
F-200 HD v
KR-200 HD (200m) v
KR-300 HD (300m) v
PROGRAMVARE
can3D BASIC eksport mulighet eksport mulighet v
can3D ADVANCED eksport mulighet eksport mulighet v
can3D ULTIMATE eksport mulighet eksport mulighet v
can3D RECORD v v
can3D Office v v v
Om oss Dyna fyr

K-28 HD er et rettsøk kamerahode tilpasset for rørdimensjon fra DN40. Kamerahodet har fast stakekabel med kapasitet på 25m. Integrert LED be- lysning sørger for optimale lysforhold. Med 2,2 mm supervidvinkellinse får man god oversikt. Med integrert 3D sensor vil can3D vise sporsender i sann- tid og generere et tredimensjonalt ledningsnett. Kan brukes sammen med Profi enheten. K-28 HD er også en integrert del av Easy HD

Bruksområde fra DN40 Fokus Fast
Diameter 27 mm Vanntett 1 bar
Lengde 108 mm IP grad 68
Synsfelt 120° Peilesender NA

K-35 HD er et rettsøk kamerahode som entrer DN50 ledninger som ink- luderer bend. Kraftig blinkende LED belysning sørger for optimale inspeks- jonsforhold. Med integrert 3D sensor vil can3D vise sporsender i sanntid og generere et tredimensjonalt ledningsnett. Kamerahodet har innebygget peilesender. Kan brukes sammen med både Easy HD og Profi enheten. I kombinasjon med PushBuddy kan man gjennomføre dimensjonsmåling.

Bruksområde fra DN50 Fokus Justerbar
Diameter 35 mm Vanntett 1 bar
Lengde 130 mm IP grad 68
Vekt 300 g Peilesender 33 KHz
Om oss Dyna fyr
Om oss Dyna fyr

K-50 HD er et rettsøk kamerahode med digital pan/tilt funksjon og autofok- us. Med integrert 3D sensor vil can3D vise sporsender i sanntid og generere et tredimensjonalt ledningsnett. Kamerahodet har innebygget peilesender. Tilpasset rørdimensjon fra DN70 og oppover. Kan brukes sammen med både Easy HD og Profi enheten. I kombinasjon med PushBuddy kan man gjen – nomføre dimensjonsmåling.

Bruksområde fra DN70 Fokus Justerbar
Diameter 50 mm Vanntett 1 bar
Lengde 192 mm IP grad 68
Vekt 400 g Peilesender 512/ 633/ 640 Hz
Synsfelt 135° Pan/tilt funksjon Digital

K-60 HD er et dreie/sving kamerahode tilpasset for rørdimensjon fra DN80. Utformingen av kamerahodet sørger for at det navigerer lett gjen- nom bend. K-60 HD roterer uendelig og dreier +/- 120°. Integrerte laser- dioder gjør det mulig for kamerahodet å måle rørets nominelle diameter. Med integrert 3D sensor vil can3D vise sporsender i sanntid og generere et tredimensjonalt ledningsnett. Kamerahodet har innebygget peilesend- er. Tilpasset rørdimensjon fra DN80 og oppover. Kan brukes sammen med både Easy HD og Profi enheten.

Bruksområde fra DN80 Dreieområde ± 135°
Diameter 60 mm Fokus Justerbar
Lengde 253 mm Vanntett 1 bar
Vekt 750 g IP grad 68
Rotasjon Uendelig Peilesender 512/640 Hz
Om oss Dyna fyr
Om oss Dyna fyr

K-70 HD er et dreie/sving kamerahode med oppløsning i beste HD kvalitet. I kombinasjon med den integrerte blinkende LED belysningen, og den balanserte lysfordelingen, har dette en effekt på fargegjengivels- en. K-70 HD er utstyrt med to laserdioder for nominell diameter og sprek- kviddemåling. Kamerahodet leveres som standard med to sentreringer tilpasset for DN150 og DN200. Kamerahodet har en integrert peilesonde som sørger for presis detektering av kameraet under en inspeksjon. K-70 HD vil ved hjelp av 3D sensor vise sporsender i sanntid og generere et tredimensjonalt ledningsnett. Kan brukes sammen med Profi enhete n.

Bruksområde fra DN100 Dreieområde ± 135°
Diameter 70 mm Fokus Justerbar
Lengde 241 mm Vanntett 0,5 bar
Vekt 1000 g IP grad 68
Rotasjon Uendelig Peilesender 512/640 Hz

Camflex HD er et spesialkamera med to ledd som sammen vinkler kamerahodet opptil 90°. Camflex HD entrer grenrør enkelt. I tillegg er det mulig å bevege kun den fremre delen slik at kamerahodet løftes opp fra rørbunnen under staking. Rundt kameralinsen i front er det plassert flere LED som sikrer meget god belysning. Med integrert 3D sensor vil can3D vise sporsender i sanntid og generere et tredimensjonalt led- ningsnett ved bruk av proTab basisenhet. Kamerahodet har innebygget peilesender. I kombinasjon med PushBuddy kan man gjennomføre di- mensjonsmåling.

Bruksområde fra DN100-200 Kamerautslag 90°
Diameter 72 mm Artikulasjon 4-way
Lengde 310 mm Vanntett 1 bar
Vekt 1260 g IP grad 68
Fokus Justerbar Peilesender 512/640 Hz
Om oss Dyna fyr

PushBuddy er et hjelpemiddel for fremdrift av stakekabel. Med en kraftig klemme sitter den meget godt fast på røret og sørger for god forankring under fremføring av stakekabelen. Med integrert meterteller holder man nøyaktig kon- troll på lendgemålet. Den arbeider rolig og jevnt, og gjør det mulig for operatøren å holde fokus på selve tilstandskontrollen. Dette gjenspeiles tydelig på kvaliteten av videoen. Med skjøtestenger vil man enkelt kunne nå dype kummer og utilg- jengelige steder.

PushBuddy leveres med stativ, 2x1m skjøtestenger og 1×0,5m skjøtestang.

Fremdriftsenheten kan kombineres sammen med alle de utskiftbare kamera- hodene og Profi basisenhet. PushBuddy gjør det også mulig å utvide funksjonal- iteten for rettsøk kamerahodene ved å gjennomføre dimensjonsmåling.

Bruksområde fra DN100-300 Drivmotor 2xEC motorer
Dimensjon 330x600x165mm IP grad 23/ 68
Vekt 7,5kg Kompatibel RECORD, can3D
Motor / klemfeste DC lineær aktuator Styrepanel easyTab, proTab
Om oss Dyna fyr

F-200 HD traktoren er tilpasset for inspeksjon av rørdiameter fra DN200mm til DN800mm. Kamerahodet inkluderer LED belysning og laserdioder for diameter- måling. Kameraet er fastmontert til heisarmen. Heisarmen sentreres automatisk i røret basert på bekreftet rørdimens- jon. 16 høyeffekts LED blinker kontinuerlig, og sørger for optimal belysning. Enheten har integrert veltesikring og peilesender.

Traktoren er utstyrt med fire kraftige EC motorer som driv – er hvert hjul individuelt. Hastigheten kan reguleres mellom fire nivåer og den innebygde hastighetskontrollen holder ønsket hastighet. Opptakene er av høy bildekvalitet for å kunne generere stillbilder fra videoen.

F-200 HD leveres sammen med senkekrok, kabelguide og tilleggsutstyr. Ekstra hjulsett er tilgjengelig.

Traktoren kobles til en helautomatisk kabeltrommel med kapasitet på opptil 300m kabel.

Bruksområde DN200 - 800mm Synsfelt 180°
Dimensjon 627x142x133mm Fokus Justerbar
Vekt 22,6kg Rotasjon Uendelig
Vanntett 1 bar Tilt ±140°
IP grad 68 Zoom 2x
Peilesender 512/ 640 Hz Oppløsning 1984x1225 pixels
Om oss Dyna fyr

Rausch traktorsystemer

Godt planlagt vedlikehold er en nøkkel for effektiv drift samt vil kunne holde vedlikeholdskostnadene nede. Ved å ta i bruk anerkjente inspeksjonsmetoder, vil man forebygge uforutsette driftsstans i produksjonen. For å møte disse utfordringene innen VA applikasjoner, må kravene fra Norsk Vann rapporten 234/2018 oppfylles. Der stilles det høye krav til personell, utstyr, utførelse og rapportering gjennom rørinspeksjon. Krav til utstyr og kvalitet er høy fordi resultatet fra inspeksjonen er grunnlaget for en tilstandsvurdering. CCTV systemer fra Rausch er modulbaserte og tilpasses gjeldende krav og applikasjon. Konfigurasjonen som velges kan enten være mobilt eller installeres i en bil eller henger

RAUSCH BASIC

Omicron er en mobil løsning som kombinerer traktor og stakekamera. På den sammenleggbare trillevognen mon- teres Rausch-Tab styrepanel og ønsket “quick-release” trommel. Traktoren kobles til en manuell kabeltrommel med kapasitet på 200m kabel. Stakekabler med 60 meter eller 80 meter er tilgjengelig. De utskiftbare kamerahodene kan benyttes både i stake- eller traktormodus. Ved å kun skifte ut kabeltrommelen kan man tilpasse de ulike utfordringene man møter i hverdagen. Omicron drives enten av batteri eller nettspenning.

RAUSCH MOBILE

Denne modellen kombinerer styrepanel Rausch-Tab med elektrisk kabeltrommel med 300m kapasitet og valget mellom to traktor modeller. Rausch kan tilby både liten og stor traktor sammen med Cubix 300 kabeltrommel; for rørdimensjonene DN100 – 600 og DN135 – 2500. Begge modellene kan leveres med elektrisk høydejustering og ut- skiftbare kamerahoder. Rausch tilbyr et rikt utvalg av hjul- typer og tilleggsutstyr. RAUSCH MOBILE er et kompakt og fleksibelt system.

RAUSCH COMFORT

ELKA 600 er en komplett kabeltrommel med integrert heis for montering i inspeksjonsbil. Enheten har integrert LCD mon- itor, arbeidsbelysning, avrullingsmekanisme, teleskoparm og kjettingvinsj. Kan kontrolleres med en fjernkontroll. Med kabelkapasitet på 300 meter vil denne kunne kombineres med styrepanelet Rausch-Tab. Rausch kan tilby både liten og stor traktor; for rørdimensjonene DN100 – 600 og DN135 – 2500. Begge modellene kan leveres med elektrisk høyde- justering og utskiftbare kamerahoder. Rausch tilbyr et rikt utvalg av hjultyper og tilleggsutstyr.

RAUSCH PREMIUM

Dacon kan tilby RCA 4.0 full HD innredning til rørinspeks- jonsbil eller henger. Systemet er tilpasset rørdiameter fra DN100 til DN3000. I tillegg kan vi tilby satelittmodul for enkel montering på traktor tilpasset rørdimensjoner fra DN135 til DN1800.

I modellen RCA 4.0 full HD er det montert komplett er- gonomisk studio med høydejusterbart skrivebord, digitalt kontrollsenter for kamera og kabeltrommel, PC, touch screen, flere monitorer og internett tilkobling.Her har man tilgjengelig alt av utstyr for optimal gjennomføring av en inspeksjon ute i felt.

Bildene viser en løsning som inkluderer motorisert kabel- trommel, observasjonsmonitor, teleskopsvingarm, vinsj og uttrekksskuff for traktorsystem. Det er lagt til rette for en passasje for ankomst til studio, og det er montert en inn- redning inkludert vask med vanntilkobling. Et bredt utvalg av tilleggsutstyr er tilgjengelig.

PREMUS 150

Et bærbart system som egner seg for kum, separatorer og ledningsstrekk med dimensjoner opp til DN300. Systemet kobles til Rausch-Tab styrepanel som også er kontrollen- heten til traktor og stakesystemer fra Rausch.

Typiske applikasjoner hvor trykktesting utføres med vann er separatorer, kum og rørledning. Man kan også gjen- nomføre trykktesting av rørledninger med lufttrykk

PREMUS 600

Trykktestsystem for fast installasjon i bil eller henger. Premus 600 trykktester rørledninger opptil DN2500, kum og separatorer. Lekkasjetesten kan enten utføres ved bruk av:

VANN

 • Separatorer
 • Kum
 • Rørledning

LUFT

 • Rørledning

VAKUUM

 • Kum
 • Rørledning

Service & kalibrering

Dacon har egen serviceavdeling som utfører reparasjoner, kalibrering og oppgraderinger. Vi er autorisert verksted for Kummert, Waygate Technology, IMS Robotics, Rico, Rausch, VERNE, Trelleborg og Endo Industrial.

Dacon kalibrerer UT apparater også etter den nye gjeldende ISO 22232-1 standarden. Dette gjelder for følgende instrumenter:

 • USM 100
 • USM 36
 • USM 35X (4 og 8 filter-versjonene)
 • USM Go+ (produsert fra 2017 eller senere)
 • USM Go+ (produsert før 2017 må evententuelt modifiseres og rejusteres)
Om oss Dyna fyr

Serviceavtale

Vi tilbyr samarbeid med våre kunder gjennom serviceavtaler, og tar oss av årlig pålagt kontrollvirksomhet. Dette gjelder alt innen kamerautstyr. In- strumentene blir registrert i vår servicedatabase, og vi avtaler på forhånd tidspunkt for årlig kontroll. Serviceavtalen skal sikre en god og profesjonell oppfølging av gjeldende system, slik at levetiden øker og samtidig sørger for sikker drift og rask respons ved feil.

Våre serviceavtalekunder har prioritet. Serviceavtalen har til hensikt å re- dusere nedetid ved avbrudd som skyldes skader og reparasjoner på eget utstyr.

Serviceavtalen inkluderer årlig ettersyn av inspeksjonsutstyret, prioritet ved reparasjoner, teknisk support og tilgang på leieutstyr til sterkt redusert pris:

 • 50% rabatt på ordinær utstyrsleie.
 • 75% rabatt på utstyrsleie for erstatningsutstyr ifbm reparasjon.
Om oss Dyna fyr

Kontakt oss

Name(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Name(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Name(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Organisasjonsnummer

NO 932 431 289

Adresse

Durudveien 35

1344 Haslum, Norge

Telefonnummer

Administrasjon: +47 21 06 35 00

Inspeksjon: +47 21 06 35 11

Lykter & Peli Case: +47 21 06 35 01

Maritime Rescue Equipment: +47 21 06 35 10

Service: +47 46 70 05 20

E-post

Administrasjon: invoice@dacon.no

Inspeksjon & service: inspeksjon@dacon.no

Lykter & Peli Case: lykter@dacon.no

Maritime Rescue Equipment: rescue@dacon.no

Utviklet av Creative, en del av Yes Group
Verified by MonsterInsights