Til kunder og forbindelser av Dacon selskapene

Dacon har nå iverksatt beredskapsplaner i forbindelse med koronavirus og smittevern. Vi skal likevel være best mulig tilgjengelig for våre kunder, og vi vil besvare henvendelser som vanlig. Mange av våre produkter er tilrettelagt for fjernsupport. Vi vil kunne gjøre brukeropplæring og møter med salgsingeniører på Skype/Teams og er ellers tilgjengelig på telefonen som normalt.

Heldigvis er ingen av Dacons ansatte smittet, men vi ønsker likevel å gjøre vårt for å bidra til å redusere spredning av virus. I denne forbindelsen vil vi innføre en del tiltak.

  • Stans i utenlandsreiser er innført.
  • Dacon innstiller interne og eksterne møter med personlig oppmøte.
  • Nødvendige møter gjennomføres ved hjelp av Teams eller Skype.
  • Ansatte hos Dacon som har mulighet til det, vil arbeide fra hjemmekontor.
  • Ekstraordinære hygienetiltak i våre lokaler.

Produksjon, lager- og verkstedsfunksjoner opprettholdes som normalt.

_____________________________________________

To customers and relations of the Dacon companies.

Dacon has now implemented contingency plans in relation to the  coronavirus and infection control. However, we will be as accessible as possible to our customers, and we will respond to inquiries as usual. Many of our products are designed for remote support. We will be able to do user training and meetings with sales engineers on Skype / Teams and are otherwise available on the phone as normal.

Fortunately, none of Dacon's employees are infected, but we still want to do our part to help reduce the spread of viruses. With this in mind, we will introduce some measures.

  • For the time being, Dacon employees will not be permitted foreign travel.
  • Dacon will not be conducting internal and external meetings with personal attendance.
  • Necessary meetings are conducted using Teams or Skype.
  • Employees at Dacon who have the opportunity will work from home office.
  • Extraordinary hygiene measures in our premises.

Production, warehouse and workshop functions are maintained as normal.